Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din brukeropplevelse på vybuss.no. Ved å klikke "OK" godtar du at vi lagrer opplysninger som beskrevet her. Vi anbefaler at du bruker Google Chrome som nettleser. 

Reisevilkår

Ved kjøp av billett inngår du en avtale med Vy. Reisevilkårene er en del av avtalen mellom deg og Vy Buss AS. 

Reisevilkårene gjelder for rutegående trafikk med Vy Buss i Norge. Ved overgang til andre linjer drevet av andre operatører gjelder reisevilkårene til vedkommende operatør.

På svenske linjer (Bus4You og NEX) gjelder andre regler. Les mer her >>

Disse reisevilkårene må ses i sammenheng med EU/EØS forordning 181/2011 om busspassasjerrettigheter

 

1 Billett- og reiseregler

1.1 Kjøpsvilkår

Forhåndskjøpt billett gir rett til reise. Enkeltbillett gir rett til reise på bestemte avganger. Ved reise med enkeltbillett må påstigning skje på den holdeplassen som fremgår av billetten. Kjøp av billett for spesifiserte avganger gir ikke rett til påstigning fra annen holdeplass enn den som fremgår av billetten.

Periodebillett gir rett til reise mellom de holdeplassene og innenfor den perioden billetten gjelder. Periodebilletter må sjekkes inn på nett/app for å har rett på plass på bestemt avgang.

Ubenyttet billett (f.eks enkeltbillett, returbillett, periodebillett eller annen flerreisebillett) refunderes ikke. Det er den reisendes ansvar å møte opp til rett avgang til rett tid og på rett holdeplass. Det er kun avbestillingsforsikring som gir rett på kansellering med refusjon. 

Billett må medbringes under hele reisen, og man er selv ansvarlig for at den ikke kommer på avveie. Du er selv ansvarlig for at du har valgt riktig reiserute, dato, avgangstid, billettype og e-post adresse/telefonnummer ved kjøp av billetter. Du må også kunne vise gyldig legitimasjon for å dokumentere riktig kundekategori.

Dersom nedetid eller andre tekniske problemer på nettsiden medfører at det ikke er mulig å kjøpe billetter, må billetten kjøpes på bussen til ordinær pris.

1.2 Periodebillett og tilgodebeløp

Periodebillett er knyttet til mobiltelefonnummeret ditt, og kan bare brukes av deg. Misbruk og videredistribusjon kan føre til at saldoen blir inndratt og kontoen stengt. Informasjon og priser på periodebilletter finner du her.

Beløp passasjeren har til gode er gyldig i ett år fra utstedelsesdato. 

1.3 Barn på bussen

Barn som reiser alene må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv. Skjemaet "Jeg reiser alene" skal fylles ut av barnets foresatte med opplysninger om barnet og den som bringer eller henter barnet. Barnet viser skjemaet til sjåføren ved påstigning, og oppbevarer skjemaet selv under reisen. Vy oppfordrer foresatte til å kjøpe billett til barnet på nett og reservere sete i nærheten av sjåføren.

Du finner mer informasjon om barn som reiser alene her.

1.4 Student

Tar du høyere utdanning ved norske høyskoler eller universiteter kan du kjøpe studentbillett. Du må da kunne fremvise gyldig studentbevis. Fysisk studentkort og digitalt studentbevis (studentbevis-appen) godtas. Semesteravgift for inneværende semester må være betalt, og oblat/kvittering for dette må kunne fremvises. Elever ved videregående og ungdomsskole kan kjøpe billett som barn (opp til 17 år) eller ungdom. 

For studenter som studerer i utlandet er kun ISIC-kort gyldig som studentbevis. Det gis ikke studentrabatt til deltagere ved kortvarige kveldskurs eller språkkurs.

1.5 Fremvisning av billett 

Reisende skal vise frem gyldig billett ved påstigning, og den skal oppbevares under hele reisen og kunne vises frem på oppfordring fra personalet. 

1.6 Billettkontroll og gebyr

Vy Buss har rett til å kontrollere at reisende har gyldig billett. Reisende som ved kontroll ikke har gyldig billett, vil bli ilagt et gebyr. Gebyret er for tiden 950,- kroner dersom det betales på stedet, og 1150,- kroner dersom gebyret betales senere. Ved betaling på stedet gis den reisende en kvittering som gir rett til å fortsette reisen. Ved senere betaling må den reisende kjøpe billett for reisen. Avbrytelse av reisen ved kontroll fritar ikke for gebyr.

1.7 Dyr på bussen

Førerhund, servicehund, polititjenestehund og redningshund i tjeneste eller opplæring kan alltid reise med bussen. Adgangen til å ha med andre dyr på bussen varierer med linjene. Nærmere informasjon for de enkelte linjene er tilgjengelig her.

1.8 Opptreden under reisen

Reisende plikter å ta hensyn til andre passasjerer og innrette seg etter sikkerhets- og trivselsreglene om bord på bussen.

Røyking og bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt på bussen. Personalet kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler. Reisende som opptrer ubehagelig eller på annen måte sjenerer andre passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra personalet.

 

2 Reisegods 

2.1 Vanlig bagasje 

Reisende kan fritt ta med en håndbagasje som får plass under setet foran eller i hattehyllen.

I tillegg til håndbagasje kan reisende ha med inntil 2 kolli bagasje per person. Maksimale mål og vekt per kolli er høyde (A) + lengde (B) + dybde (C) = 175 cm / 23 kilo. Ekstra bagasje ut over 2 kolli kan forhåndsbestilles eller kjøpes om bord på bussen dersom det er plass.

All bagasje skal pakkes godt slik at den ikke ødelegger annen bagasje. Sjåføren kan avslå å ta med bagasje dersom den ikke er forsvarlig pakket. All bagasje skal merkes som nevnt i punkt 2.3. 

2.2 Barnevogn, ski og spesialbagasje

a) Barnevogn fraktes fritt dersom det er plass. Sjåføren avgjør hvor barnevognen skal plasseres under reisen.

b) Ski eller snøbrett regnes som ett kolli bagasje dersom det er godt pakket.

c) Plass til sykkel og spesialbagasje må forhåndsbestilles ved kjøp av billett på www.vybuss.no.

Maksimal mål og vekt per kolli spesialbagasje er 50 x 60 x 220 cm / 23 kilo. Som spesialbagasje regnes blant annet golfbag, pulk og surfebrett og sykkel. Kravet om forhåndsbestilling gjelder også der sykkelen pakkes i sykkelbag.  

d) Skytevåpen fraktes dersom det er forsvarlig pakket, og våpenets hoveddel og sluttstykke oppbevares atskilt. Våpenets hoveddel oppbevares sammen med eventuell ammunisjon i bussens bagasjerom. Våpenets sluttstykke oppbevares i håndbagasjen. Stikkvåpen kan ikke fraktes inne på bussen. 

2.3 Forveksling av bagasje

Reisende må selv påse at de får med seg egen bagasje ved avstigning. 

Bagasje bør være tydelig merket med navn og telefonnummer. Vy har dessverre ikke mulighet til å kontrollere at reisende tar med seg riktig bagasje, og Vy er ikke erstatningsansvarlig ved tap av bagasje eller skade som skyldes andre reisende. Ved forveksling av bagasje vil vårt kundesenter på forespørsel forsøke å sette de reisende i kontakt med hverandre, slik at forvekslet bagasje kan leveres tilbake. 

2.4 Frakt av gods

Vy Buss tilbyr å frakte pakker på direkte linjer dersom det er plass. Avsenderen betaler for frakten og leverer pakken direkte til sjåføren. Mottakeren må møte opp på bestemmelsesstedet og hente pakken direkte på bussen ved ankomst.

Pakken må merkes tydelig med navn og telefonnummer til både avsender og mottaker slik at sjåføren har mulighet til å varsle dersom noe uforutsett skulle inntreffe underveis.

Av hensyn til sikkerheten har sjåføren rett til å undersøke godset før det fraktes. Sjåføren kan avslå å frakte godset dersom det er tvil om hva godset inneholder. Vy Buss frakter ikke:

  • ferskvarer som kjøtt og fisk,
  • farlige stoffer som drivstoff, gass, kjemikalier og lignende,
  • levende dyr,
  • store gjenstander som hvitevarer, møbler eller lignende.

Ikke avhentet gods blir returnert til avsendersted og må hentes der av avsender. 

For øvrig gjelder vegfraktloven. Vy gjør særlig oppmerksom på at ansvaret for tap av gods ved innenriks frakt er oppad begrenset til 17 SDR (Special Drawing Rights), se vegfraktloven § 32 annet ledd. Ved frakt av verdifullt gods anbefaler vi avsender å forsikre godset.

2.5 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt.

(SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond.)

 

3 Reisende med nedsatt funksjonsevne

3.1 Rett til transport

Reisende med nedsatt funksjonsevne har rett til å reise med Vy så langt det er praktisk mulig. Den reisende må kunne gjennomføre reisen på egen hånd, med egen ledsager eller ved hjelp av den assistansen som Vy kan tilby på bussen. 

Vi ønsker at reisende som reiser med rullestol som skal inn i bussen gir beskjed om dette ved å kontakte kundesenteret 36 timer før avgang. Dette for å kunne garantere at bussen er klargjort for rullestol. Ved senere beskjed vil vi likevel, så langt det er praktisk mulig, gjøre det vi kan for å klargjøre bussen for rullestol. Les mer her.

3.2 Unntak fra retten til transport

Reisende med nedsatt funksjonsevne eller nedsatt bevegelighet kan bare nektes transport dersom 

a) det er nødvendig for å ivareta sikkerhetsregler gitt i medhold av lov eller forskrift, eller 

b) utformingen av konstruksjonen til  bussen, stoppestedet eller terminalen gjør det fysisk umulig å ta den reisende om bord.

Av hensyn til sikkerheten og bussens fysiske utforming kan ikke rullestolen overstige følgende mål: lengde 120 cm, bredde 70 cm, høyde 109 cm og totalvekt på 300 kg (inkl. bruker).

Dersom den reisende nektes transport på grunn av forhold som nevnt i første ledd bokstav a) eller b), vil Vy informere den reisende om alternative transportmuligheter. Den reisende vil også ha krav på å få refundert forhåndskjøpt billett.

3.3 Assistanse under reisen

Vy ønsker at reisende med behov for assistanse under reisen, varsler om dette ved å kontakte kundesenteret 36 timer før avgang. Ved senere beskjed vil vi likevel, så langt det er praktisk mulig, gjøre det vi kan for å assistere under reisen.

Assistanse under reisen består av hjelp til ombordstigning, avstigning og plassering av rullestol. Vårt personale har ikke anledning til å assistere med mating, medisinering, toalettbesøk eller lignende. Selv om den reisende ikke har meldt fra om behovet for assistanse senest 36 timer før avgang, vil Vy forsøke så langt praktisk mulig å assistere den reisende med ombord- og avstigning.

3.4 Ledsagere og førerhund

Ledsagere reiser gratis ved å vise gyldig ledsagerbevis utstedt av offentlig myndighet. Førerhund eller servicehund reiser også gratis. 

 

4 Passasjerrettigheter ved forsinkelse eller kansellert reise

4.1 Reisendes rettigheter på ekspressbusser

Skulle det oppstå forsinkelser på reisen, har du som passasjer rettigheter som vil kompensere for forsinkelse eller kansellering. Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom det likevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i vår leveranse, vil vi:

  • gi deg best mulig informasjon om hva som skjer 
  • så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter/reiseveier
  • sette opp alternativ transport så langt det er praktisk mulig

4.2 Refusjon av utgifter til alternativ transport

Om vi ikke kan tilby alternativ transport ved forsinkelse eller kansellering, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til alternativ transport dersom du blir mer enn:

  • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kroner.
  • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kroner.
  • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kroner.

På reiser over tre timer, og hvor forsinkelsen gjør at du ikke kommer frem før dagen etter, vil du få dekket overnattingsutgifter med inntil 800 kroner. Er det under 20 minutter til neste avgang, vil du ikke ha krav på refusjon. For å kreve refusjon må du sende oss en skriftlig henvendelse som nevnt i punkt 5. 

Merk at du ikke vil få refundert kostnader for følgeskader av forsinkelsen, som f. eks. at du ikke rekker en avtale eller lignende.

4.3 Rettigheter ved forsinket buss til flyplass

Når du benytter buss for å komme deg til flyplassen er det viktig at du beregner god tid. Gyldig regel er at du skal regne med 60 minutter i tillegg til innsjekkingstid hos flyselskapet. Merk at innenlands og utenlands flyreiser har ulike krav til innsjekkingstid.
 
For reiser hvor det er beregnet mindre enn 60 min. i tillegg til innsjekkingstid kan det ikke gjøres krav på refusjon av kostnader til alternativ transport eller andre påløpte utgifter som følge av tapt flyforbindelse.
 
Vanlig innsjekkingstid ved flyplassen:
Innland: Innsjekking minimum 1 time før avgang.
Utland: Innsjekking minimum 1,5 time før avgang.
Charterreiser: Innsjekkingsskrankene åpner 2 timer før avgang og stenger 1 time før avgang.
Direkteflygninger til USA: Vær oppmerksom på at for direkteruter til USA gjelder egne regler. Det er vanlig at innsjekk starter 3 timer før avgang og stenger 1 time før avgang.

4.4 Unntak fra retten til refusjon

Du får ikke refusjon hvis du visste eller burde ha visst om forsinkelsen eller kanselleringen før du kjøpte billett. Du har heller ikke krav på refusjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldes forhold utenfor vår kontroll. Dette vil eksempelvis kunne omfatte uannonserte offentlig påbud og forbud, streik, ulykker, veiarbeid, naturkatastrofer og ekstraordinære og uforutsette værforhold (eksempelvis kraftig snøfall, ras, flom eller ekstraordinær glatt veibane).


4.5 Refusjon av billettutgifter ved forsinkelse eller kansellering

Dersom vi har grunn til å tro at reisen blir kansellert eller forsinket med mer enn to timer, vil vi tilby deg valget mellom å fortsette reisen på sammenlignbare vilkår uten ekstrakostnad så langt det er praktisk mulig, eller refusjon av billettutgiften. Du har ikke krav på å få refundert billettutgifter dersom du får refundert utgifter til alternativ transport som nevnt i punkt 4.2. 

 

5 Rett til refusjon ved sykdom

§5.1 Refusjon av ubrukt bussbillett

Det er kun avbestillingsforsikring som gir rett på kansellering med refusjon. Har du ikke avbestillingsforsikring og ikke har mulighet til å reise på grunn av sykdom, må du ta kontakt med eget forsikringsselskap. Vy Buss er behjelpelig med å sjekke om en billett er validert eller ikke, og gi en skriftlig bekreftelse på ubenyttet billett, som forsikringsselskaper noen ganger krever.


§5.2 Refusjon av ubrukt periodebillett

Er du sykemeldt i mer enn 7 dager i perioden periodebilletten gjelder for, kan du få et tilgodebeløp på din medlemsprofil på vybuss.no. Tilgodebeløpet tilsvarer verdi av antall sykemeldte dager, minus et gebyr på 100 kr.

 

6 Klagebehandling

Krav om refusjon av utgifter til alternativ transport, refusjon av billettutgifter eller klager på reisen må settes frem via kontaktskjema tre måneder regnet fra datoen for reisen. Innen én måned fra mottatt henvendelse vil vi bekrefte om kravet eller klagen fører frem, avvises eller er til vurdering. Endelig svar gis innen tre måneder regnet fra den datoen vi mottok henvendelsen. Passasjerer som ikke får dekket krav eller medhold i klage på reisen, har mulighet til å klage til Transportklagenemnda.

 

Sist oppdatert: 02.06.2021